Ajánlatkérés
Alvállalkozók

Kérjen egyedi ajánlatot az ajánlati formunk segítségével!

Ajánlatkérés

Ha alvállalkozóként szeretne nálunk dolgozni, ezen az űrlapon keresztül jelentkezhet!

Jelentkezés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A WSZL Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) az általa nyújtott szolgáltatások teljesítése során folytatott adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenységeket minden esetben a GDPR rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. Az adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenységekkel összefüggésben a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. és leányvállalatai (WABERER’S Csoport vagy cégcsoport) rendelkezik a szükséges adatvédelmi szabályzatokkal, tájékoztatókkal, valamint belső eljárásrenddel, továbbá az adatok kezelésével, feldolgozásával összefüggésben vezeti a GDPR által elvárt nyilvántartásokat.

Társaságunk bármely szolgáltatás nyújtása, vagy a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény irányadó rendelkezései szerint kezel.

Valamennyi adatszolgáltatás önkéntes. A WABERER’S Csoport az Ön által megadott személyes adatokat csak meghatározott célból és az ügylethez feltétlenül szükséges ideig, illetve az esetleges felhasználást tiltó nyilatkozat kézhezvételéig jogosult kezelni. A cégcsoport minden szükséges intézkedést megtesz a részére átadott személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelése érdekében – nem kizárólagosan ideértve a biztonságos IT környezet fenntartását – annak érdekében, hogy megakadályozza a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

Amennyiben Ön személyes adatait bármely Cégcsoporttag karrier oldalán keresztül adja meg a cégcsoporton belüli álláslehetőségekre történő jelentkezés céljából, úgy az adatkezelésre elsődlegesen az adott karrier oldalon megjelenő Adatkezelési tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben befektetői vagy partneri hírlevélre iratkozott fel, akkor személyes adatai kezelésére elsődlegesen a feliratkozáskor az oldalon megjelenő Adatkezelési tájékoztató rendelkezései irányadóak.

Amennyiben a WABERER’S által üzemeltetett fuvar platformon regisztrál, akkor az ott megjelölt linken elérhető Adatkezelési tájékoztató rendelkezései irányadóak.

Ahhoz, hogy a cégcsoport bármely szolgáltatását igénybe tudja venni, kérjük, hogy átolvasást követően fogadja el az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat az adott felületen megjelenő elektronikus hozzájárulást jelölő gombbal.

Ha Ön a WABERER’S Csoporttal hosszú távú együttműködés alapján személyes adatot ad át nekünk és nem kötöttünk önálló adatfeldolgozói megállapodást, az adatai kezelésével kapcsolatos alábbi tájékoztatást kérjük figyelmesen olvassa el.

Társaságunk folyamatosan gondoskodik a megfelelő intézkedések megtételéről a személyes adatok kezelésében és/vagy feldolgozásában részt vevő általa foglalkoztatott valamennyi alkalmazott, leányvállalat, vagy alvállalkozó megbízhatóságának biztosítása érdekében. A Társaság az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatokat kizárólag olyan alkalmazott számára teszi hozzáférhetővé, (i) aki számára a hozzáférés feladatai ellátása érdekében szükséges; és (ii) aki az ilyen személyes adatok vonatkozásában a szükséges jogszabályi és/vagy szerződéses titoktartási kötelezettségek hatálya alá tartozik. A Társaság alkalmazottai tevékenységéért teljeskörű felelősséget vállal.

Munkatársainknak személyes részvétellel és online formában is tartunk képzést a GDPR rendelkezéseinek alkalmazásával összefüggésben a személyes adatok kezelésével, feldolgozásával kapcsolatban felmerülő feladatokról, kötelezettségekről. Folyamatosan képezzük magunkat és munkatársainkat, hogy a Társaságunk által végzett adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenységek végzése során teljes mértékben betartsuk a jogszabályok által elvárt előírásokat.

Társaságunk mint adatfeldolgozó

Valamennyi szerződés kiegészítéseként, amelynek tárgya olyan tevékenység, amelyhez személyes adatok feldolgozása kapcsolódik, teljeskörű, a GDPR elvárásainak megfelelő adatfeldolgozási megállapodást kötünk megbízóinkkal, ügyfeleinkkel, partnereinkkel (a továbbiakban együttesen: megbízó).

·         A GDPR rendelkezéseinek megfelelően csak a megbízó előzetes hozzájárulása esetén veszünk igénybe további adatfeldolgozót, azok személyéről és tevékenységéről, valamint a további adatfeldolgozással kapcsolatos minden lényeges körülményről előzetesen tájékoztatjuk a megbízót. A további adatfeldolgozóktól ugyanazon követelmények és kötelezettségek teljesítését várjuk el, amit Társaságunk is vállal a megbízó felé. A további adatfeldolgozó igénybe vételéért és az adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységéért ugyanúgy felelősséget vállalunk, mintha magunk jártunk volna el.

·         Nem továbbítunk személyes adatot harmadik országba, kivéve, ha a megbízó előzetesen jóváhagyta és az esetlegesen bevont további adatfeldolgozó megfelelő módon biztosítja a GDPR által elvárt megfelelő szintű adatvédelmet az ott meghatározott feltételeknek megfelelően. 

·         Az általunk végzett adatfeldolgozás során minden esetben a megbízó utasításainak megfelelően járunk el, az átadott adatokat saját célra nem használjuk fel.

·         Az érintettek adatait kizárólag a megbízó által meghatározott cél érdekében dolgozzuk fel, minden esetben a megbízó által elvárt tájékoztatást biztosítjuk az érintett számára, az adatokat az adatbiztonsági követelményeknek megfelelően tároljuk, kizárólag a jogszabályok alapján és a megbízó utasításainak megfelelően járunk el az adatok törlése során. Az általunk kötött adatfeldolgozási szerződésben többek között vállaljuk (a GDPR rendelkezéseivel összhangban), hogy az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segítjük a megbízót abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében.

·         Amennyiben Társaságunkhoz az érintettől a személyes adatai feldolgozásával vagy jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérés vagy panasz érkezik, úgy a kérést vagy panaszt a megbízó részére haladéktalanul és a lehető legtöbb részletet bemutatva továbbítjuk.

·         Törlési kötelezettség esetében mindig a megbízóval létrejött szerződésben foglaltaknak, valamint a megbízó utasításainak megfelelően járunk el, a törlést minden esetben úgy végezzük el, hogy az adatokat véglegesen eltávolítjuk az általunk használt valamennyi adatbázisból, papír alapú dokumentáció esetén azokat megsemmisítjük.

·         Társaságunk rendelkezik adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó eljárási szabályokkal, valamint hatásvizsgálati tervvel, hatásvizsgálat szükségessége esetén a megbízóval együttműködve járunk el.

·         Társaságunk rendelkezik információbiztonsági és IT szabályzatokkal, melyek megfelelően rögzítik azokat a szabályokat és feladatokat, amelyek a személyes adatok biztonságos tárolását megalapozzák. Az adatbiztonsági intézkedések tekintetében minden olyan lépést megteszünk, ami a feldolgozott személyes adatok védelmét biztosítani tudja. Így gondoskodunk a feladatok teljesítése során az általunk feldolgozott és tárolt adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem, titokvédelem érvényesítése érdekében szükségesek. Az általunk tárolt és feldolgozott adatbázist védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltozás/megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés, és megsemmisülés ellen.

·         Társaságunk rendelkezik incidenskezelési eljárásrenddel és szabályzattal. Minden esetben, amikor adatvédelmi incidenst észlelünk haladéktalanul értesítjük a megbízót, megtesszük az összes szükséges vagy javasolt korrekciós intézkedést és teljeskörűen együttműködünk a megbízóval az adatvédelmi incidens megelőzésére, mérséklésére vagy orvoslására irányuló minden indokolt és jogszerű erőfeszítésében, valamint az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN

A WSZL Szállítmányozási és Logisztikai Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint az általa létrehozott wszl.hu; kamionosallas.hu és raktarosallas.hu weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Amennyiben a Weboldal használata során a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, azzal elfogadja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót. 

1.) AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az adatok kezelője a WSZL Szállítmányozási és Logisztikai Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Fonoda u. 1.
Képviseli: Barna Zsolt
E-mail címe: wszl.hr@waberers.com
Telefonszáma: 061/421-8505 (központi szám) 2.)

2.) A KEZELT ADATOK KÖRE

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos
jogszabályok szerint jogosultak.
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:
 Waberer’s International Nyrt. (Székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.)
Cégjegyzékszám: 01-10-041375
Az adatfeldolgozás célja: a kezelt adatok tárolása szerverszolgáltatás keretében
 Innomatrix Services Kft. (Székhely: 2132 Göd, Rózsa utca 27.)
Cégjegyzékszám: 13-09-137359
Az adatfeldolgozás célja: weboldal üzemeltetése
 Netwerk Media Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. 5. em. 5.)
Cégjegyzékszám: 01-09-943073
Az adatfeldolgozás célja: a weboldal fejlesztése
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe,
amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett
hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

3.) AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelő a következő célokra használja fel az adatokat:

Álláshirdetésre jelentkezés esetén az adatkezelés célja

 • a megjelölt állásajánlattal kapcsolatban a Felhasználóval való kapcsolattartás a céggel kapcsolatos információk megosztása;
 • az Adatkezelő által közzétett álláshirdetéssel kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása;
 • munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése.

4.) AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Álláshirdetésre jelentkezés esetén Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így konkrét állásajánlat esetén az állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás befejezését követő hat hónapig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri adatai törlését vagy vonja vissza hozzájárulását a wszl.hr@waberers.com e-mail címre küldött kéréssel. Az Adatkezelő annak a Felhasználónak, aki nem egy konkrét állásajánlatra jelentkezett, hanem regisztrált az Adatkezelő adatbázisába, a regisztráció során megadott adatait az adatkezelési hozzájárulásának időpontjától számított kettő év elteltével törli.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek. Az Adatkezelő az Adatkezelővel létrejövő munkaviszony létesítése, teljesítése és megszüntetése során kezelt személyes adatokat a munkaviszonyból származó munkajogi igény elévüléséig, vagyis az Mt. 286. § (1) bekezdése alapján a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig őrzi meg, kivéve azokat az adatokat, amelyeket az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

5.) A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

Az álláshirdetésre történő jelentkezés során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

6.) A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • Waberer’s International Nyrt. (Székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.)
  Cégjegyzékszám: 01-10-041375
  Az adatfeldolgozás célja: a kezelt adatok tárolása szerverszolgáltatás keretében
 • Innomatrix Services Kft. (Székhely: 2132 Göd, Rózsa utca 27.)
  Cégjegyzékszám: 13-09-137359
  Az adatfeldolgozás célja: weboldal üzemeltetése
 • Netwerk Media Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. 5. em. 5.)
  Cégjegyzékszám: 01-09-943073
  Az adatfeldolgozás célja: a weboldal fejlesztése

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

7.) A FELHASZNÁLÓ JOGAI

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
c) a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adatkezelés korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
  végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

 

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelő intézkedései a Felhasználó kérelmével összefüggésben

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezéstől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

8.) ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az ad tokat a Felhasználók hozz járulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó
ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek,
illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben
részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja a személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

9.) ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE ÉS BEJELENTÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Az adatvédelmi incidensek kezelésének részletes szabályait az Adatkezelő mindenkor hatályos belső szabályzata tartalmazza.

10.) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a wszl.hr@waberers.com e-mail címre, vagy a 3527 Miskolc, Fonoda u. 1. postai címre.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)
 • bíróságnál.

11.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.

Budapest, 2023.január
WSZL Szállítmányozási és Logisztikai Kft.
Adatkezelő