Facebook és Instagram nyereményjáték – Hány PET palack fér el egy kamionban?

A nyereményjátékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező 8. pont szerinti adatvédelmi tájékoztatóját.

  1. A Játék és a szervező

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. (székhelye: 3527 Miskolc, Fonoda utca 1., cégjegyzékszáma: 05 09 026638), illetve a Waberer’s International Nyrt. (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351., cégjegyzékszáma: 01 10 041375 (továbbiakban: „Szervezők”) által kezelt és karbantartott https://www.facebook.com/wszl/ , https://www.facebook.com/waberersofficial/, https://www.facebook.com/wszlautomotive/ Facebook oldalán, és https://www.instagram.com/wszl_magyarorszag/ és https://www.instagram.com/waberersofficial/ Instagram oldalán (a továbbiakban: „Rajongói oldalak”) futó Facebook és Instagram nyereményjáték – Hány PET palack fér el egy kamionban? „üzenőfali villámjátékra” vonatkozik (a továbbiakban: „Játék”), az alábbi feltételekkel.

A Játék lebonyolítója a Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. (3527 Miskolc, Fonoda utca 1., cégjegyzékszáma: 05 09 026638 (a továbbiakban „Lebonyolító”). A játékszabályzatot a fent megjelölt Rajongói oldalakon tesszük közzé. A Játék ideje alatt, illetve a Játék lezárulta után a nyeremények átadásáig, de legalább még további 1 hónapig a Szervezők kapcsolattartásra a Rajongói oldalak chat funkcióját biztosítja a játékkal kapcsolatos mindennemű kommunikációhoz. A Szervezők ezen Játékkal kapcsolatban csak ezeken a csatornákon folytat kommunikációt. Amennyiben a Szervezők egyéb elérhetőségére érkezik kérdés vagy válasz a jelen Játékkal kapcsolatban, annak időbeli és érdemi válaszadását nem tudja garantálni. Szervezők fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a Rajongói oldalakon.

A Játékban kizárólag olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel és saját Facebook és/vagy Instagram fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”), a nyertesek kihirdetéséig követi a Rajongói oldalt, amin játszik, és a Rajongói oldalakon közzétett képen feltett kérdésre a 4. pontban foglaltak szerint a poszt alatt kommentben válaszol. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte és feltétel nélkül elfogadja a Játékszabályzat minden rendelkezését és az abban foglalt adatkezelési feltételeket. Amennyiben a Játékszabályzat bármely rendelkezését nem fogadja el, kifogásolja vagy megszegi, automatikusan kizárásra kerül.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek. Ez a kizárás nem vonatkozik a Szervezők, Lebonyolító és a lebonyolításban közvetlenül részt vevő egyéb cégek munkavállalóira, ha egyébként a részvételi feltételeknek megfelelnek.”

A Játék 2021. 06. hó 8-tól (a poszt publikálásától) 06. hó 8. 23:59-ig tart.

Sorsolás: 2021. 06. 10. 11:00

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított 5 munkanapon belül.

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játék nyerteseinek kihirdetéséig követője a Rajongói oldalnak, ahol a kérdésre kommentben válaszol, továbbá a rajongói oldalra kikerülő felhívás szerint, a poszt alá írt kommentben válaszol a posztban szereplő képen feltett kérdésre. Minden válasz érvényesnek minősül, amely kommentként megjelenik a Játék időtartama alatt a poszt alatt és tartalmilag megfelel a kérdésnek. A kommentek tartalmi érvényességének elbírálása a Szervezők kizárólagos döntése, amely végleges és nem vitatható. Egy Játékosnak legfeljebb egy kommentje kerül be a sorsolásba, függetlenül attól, hogy melyik Rajongói oldalon játszik. Amennyiben mindkét Rajongói oldalon helyes választ ad, úgy a neve szintén csak egyszer kerül bele a sorsolásba.  

A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a személyek, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt több felhasználói profillal, vagy nem valós személyes adatokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a tisztességtelen magatartással megnöveljék, vagy akik olyan kommentet tesznek közzé, amely az alábbi feltételeknek nem felel meg. A Szervezők döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A Játékos kizárólagosan felelős azért, hogy kizárólag olyan kommentet írjon, amely harmadik személyek jogait nem sérti, és nem tartalmaz jogszabályba ütköző, szexuális jellegű, vallási vagy politikai elemeket, illetve nem hordozhat gyűlöletkeltő vagy egyébként harmadik személyeket sértő tartalmakat. A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy az ilyen kommenteket eltávolítsa.

A beküldött Pályázatok közül a Lebonyolító 2021. 06 hó 10. napján 10:00 órakor véletlen kiválasztásos gépi sorsolással (random.org), nem nyilvános sorsoláson összesen 5 (öt) nyertest és sorrendben 5 (öt) tartaléknyertest sorsol ki, majd az eredményt a 7. pont szerint nyilvánosságra hozza. A kisorsolt nyertesek nyereménye fejenként: • 1 db pamut bevásárlótáska • 1 db kulacs • 1 napszemüveg • 1 db lebomló füzet és toll

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, semmilyen módon nem értékesíthető tovább, illetve készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervezők vállalják.

A nyerteseket a sorsolás napját követő 5 munkanapon belül a Pályázatuk alatti Facebook vagy Instagram kommentben értesítjük, és a nyertes Játékosokkal Facebook vagy Instagram privát üzenetben is felvesszük a kapcsolatot a nyeremény átvételének részleteivel kapcsolatban.

A nyeremény átvétele során Játékos köteles együttműködni a Szervezőkel. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremények postai kézbesítéssel vagy személyes átvétellel kerülnek a nyertesekhez eljuttatásra a sorsolást és a nyereményre jogosult személyének megállapítását követő 60 munkanapon belül, amelynek költségeit a Szervezők vállalják.

A nyertes Játékosok a Szervezők által küldött megkeresés elküldésétől számított 5 munkanapon belül kötelesek privát Facebook vagy Instagram üzenetben megadni a nyeremények eljuttatásához szükséges személyazonosító adatokat (teljes név, email cím, lakcím, telefonszám). A határidő elmulasztása jogvesztő. Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem adja meg a nyeremények eljuttatásához szükséges adatait, a Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a soron következő tartaléknyertes lép.

A Játékban való részvétel és a lebonyolításhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A Szervezők a Játékhoz kapcsolódóan, kizárólag a Játék lebonyolítása, a nyeremények átadása és a Szervezők által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából az alábbi adatokat kezeli: • Facebook vagy Instagram felhasználónév; komment • nyertesség esetén: teljes név, email cím, lakcím, telefonszám.

Játék adatkezelői a Szervezők. A beérkezett személyes adatok bizalmasak, azokat kizárólag a Szervezők kezelhetik, a Játék Játékszabályzatában foglaltaknak, valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A nyereményjáték során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos kontakt e-mail cím: wszlmarketing@waberers.com

A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok) biztonságos kezeléséről és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőket, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

Az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet; GDPR) alapján a Szervezők a Játékos 8. pontban felsorolt adatait az alábbi feltételeknek megfelelően kezelik: A Szervezők (vagy megbízásából a Lebonyolító) a Játékos (fent felsorolt) személyes adatait a nyereményjáték lebonyolítása céljából (ideértve a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, valamint a nyeremények átadását / postázását is) a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, valamint a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében (ideértve többek között a Játékos azonosítását, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését), a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján kezeli.

A Játékosok tájékoztatása érdekében a nyertes Játékosok Facebook vagy Instagram felhasználónevei a sorsolás napját követő 5 munkanapon belül, 30 napig közzétételre kerülnek a WSZL Facebook vagy Instagram oldalon. Az adatkezelés jogalapja a Szervező jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervezők a nyertesek nevében kifizetik a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

A Játékos a nyeremény átvételéhez köteles valamennyi, a Játékszabályzatban megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben a nyereményt részére nem tudjuk átadni.

A Játékos adatait a Szervezők nem továbbítják harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

A Játékos a fenti elérhetőségen bármikor jogosult a jogszabályokban meghatározott jogait gyakorolni, valamint az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerült kérdéseket feltenni, továbbá közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén.

A Játékosokat megillető érintetti jogok:

Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervezők által kezelt személyes adatairól az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése céljából másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervezők jogszerűen végzik-e, valamint jogosult a GDPR-ban meghatározott további információkat tartalmazó tájékoztatást kapni.

A Szervezők által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet.

A Szervezők által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervezők töröljék személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő jogalapja a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervezők az adatokat jogellenesen kezelték, vagy amennyiben a Szervezők kötelesek személyes adatait törölni. A Szervezők jogosultak megtagadni a törlési kérelem teljesítését, ha az adatot jogszabály alapján köteles megőrizni, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervezők maradéktalanul teljesítik, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti.

Személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervezők, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervezők vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Ez esetben az érintett személyes adatokat a Szervezők nem kezelik tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervezők jogellenes adatkezelést folytatnak, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervezők által kezelt adatok pontosságát.

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

Amennyiben a Szervezők tudomására jut, hogy jelen Játékszabályzat 2. pontja szerint részvételre nem jogosult személy mégis részt vett a Játékban, a Szervezők e személyt a Játékból kizárhatják és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti. A Játékosnak nyertessége esetén olyan telefonszámot kell megadnia, amin a nyeremény átadása érdekében értesíthető. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. Szervezők jogosultak a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervezők nem vállalnak felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg az érintettek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervezők felfüggesztik vagy megszakítják a Játékot, egyetlen érdekelt fél – ideértve a Játékosokat – sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére. Szervezők kizárják a felelősségét az Facebook és Instagram rajtuk kívülálló működéséért, továbbá a Játékosok érdekkörében felmerülő esetleges technikai hibákért, problémákért (hardware vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus). A postai vagy futár általi kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért és esetleges eltűnéséért, megsemmisülésért a Szervezők nem vállalnak felelősséget. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Rajongói oldalon értesülhetnek. A Szervezők valamennyi, a Játékkal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva. A Szervezők, illetve annak vezetői és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Ezt a Játékot a Facebook és Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható, az Facebook és Instagram tulajdonosai és üzemeltetői a Játék szervezésében semmilyen módon nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semmilyen felelősségük nincs.

Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft.

Szervező

Waberer’s International Nyrt.

Szervező

Budapest, 2021.06.08